ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні Неділя, 5 Квітня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / Немає коментарів / 773 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Лисак Галина

канд. пед. наук, доцент

Хмельницький національний університет  

Тенденції переходу до інформаційного суспільства і необхідність підготовки конкурентоспроможних фахівців на світовому ринку праці, з одного боку, та виникнення небезпеки втрати кваліфікованих кадрів з іншого, ставить питання якості освіти особливо гостро у наш час. Перед викладачами ВНЗ постає проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студента. Методи активізації навчальної діяльності дають можливість істотно підвищити ефективність навчання, що у свою чергу сприяє кращому засвоєнню знань студентами.

Зазначимо, що теоретичні засади застосування сучасних педагогічних технологій у навчальному процесі розкрито у працях В.П. Беспалько, І.М. Богданової, М.В. Кларіна, Е.А. Михайлова, Г.В. Селевка.

На основі аналізу наукової літератури із досліджуваної проблеми ми прийшли до висновку, що на сьогоднішній день ні серед учених-теоретиків, ні серед практиків поки що не вироблено загальноприйнятого трактування поняття технологія. Це спонукало нас до дослідження у даній галузі.

Отже, мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні переваг використання педагогічних технологій у навчально-виховному процесі вузів.

Завдання: вивчити стан проблеми у сучасній теорії та практиці навчання вищої школи; визначити та проаналізувати найбільш перспективні педагогічні технології, що широко застосовуються у навчальному процесі.

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що на сьогодні існує понад 300 підходів до поняття «педагогічна технологія», в залежно від того, як автори розуміють структуру і компоненти освітнього процесу. Проте, першим, хто ввів у науковий та практичний обіг сам термін «педагогічна технологія» був В.П. Беспалько. Він визначив дане поняття як «проект визначеної педагогічної системи, яку реалізують на практиці» [1].

Форми, методи і технології інноваційного навчання досить різноманітні: розробка проектів, програм, планів, розв’язання нестандартних завдань, індивідуальні стандартні завдання, ділові ігри, особистісно-орієнтований підхід, перехід від монологу до дискусії, диспути, «мозкові штурми».

 

 

Одним із пріоритетних та найбільш перспективних напрямів є метод інтенсивної освіти, що мобілізує і активізує діяльність учасників педагогічного процесу. Він отримав назву кейс-стаді (метод ситуаційних вправ, ситуаційний метод), його розробили англійські науковці М. Шевер, Ф. Едейем та К. Єйтс. Кейс-стаді, за визначенням вчених Ш.І. Бобохужаєва та З.Ю. Юлдашева, це «сукупність умов та обов’язків, що описують конкретні, реальні обставини на даному етапі» [2].

Перевага даного методу полягає у тому, що він одночасно відображає не тільки практичну проблему, а й актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також вдало поєднує навчальну, аналітичну і виховну діяльність, що безумовно є діяльним і ефективним у реалізації сучасних завдань системи освіти. Отже, сутність «кейс-стаді» полягає у використанні конкретних випадків для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень студентами з певного розділу навчальної дисципліни.

До методів активізації навчальної діяльності студентів на практичних заняттях з іноземної мови можна віднести «метод проектів». Як зазначає Г. Ісаєва «проектування – це особливий тип інтелектуальної діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично спрямоване дослідження» [4].

Відзначимо, що робота за методом проектів передбачає постановку конкретних завдань, їх розкриття, розв’язання, з обов’язковою наявністю ідеї та гіпотези розв’язування проблеми, чітким плануванням дій, розподілом (якщо розглядається групова робота) ролей, тобто наявністю завдань для кожного учасника за умов тісної взаємодії, відповідальності учасників проекту за свою частину роботи, регулярного обговорення проміжних кроків та результатів, при необхідності коректувати і виправляти помилки та недоліки.

Аналізуючи переваги даного методу, ми дійшли до висновку, що проектна діяльність передбачає відхід від авторитарних і репродуктивних методів навчання, вимагає обміркованого та обґрунтованого поєднання з різними методами, формами і засобами навчання. Студент поряд із викладачем виступає рівноправним суб’єктом навчання. Викладач стає керівником, організатором і помічником, а не лише носієм та транслятором знань.

Таким чином, беручи до уваги проаналізовані аспекти інноваційних технологій, зауважимо, що використання педагогічних технологій у навчальному процесі вузів забезпечить впровадження системно-діяльнісного підходу та реалізації особистісно-орієнтованого навчання. Це дасть можливість вилучити із навчально-виховного процесу малоефективні способи передачі знань.

 

 

Література

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192с.

2. Бобохуджаев Ш.И., Юлдашев З.Ю. Инновационные методы обучения: особенности кейс-стади метода обучения и пути его практического использования: метод. пособ. / Ш.И. Бобохуджаев, З.Ю. Юлдашев. – Ташкент. – 2006. – 88 с.

3. Бондар В. Теорія і практика модульного навчання у вищих закладах освіти (на матеріалі дидактики) // Освіта і управління. – 1999. – №1. – С. 19-41.

4. Ісаєва Г. Метод проектів – ефективна технологія навчання / Г. Ісаєва // Підручник для директора. – 2005. – №9–10. – С. 4-9.

 Залишити коментар

*

code