представник постмодернізму | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні Субота, 8 Серпня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів

ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Опубликовано: 13 Кві 2015 / Нет комментариев / 423 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Марченко Марина

Маріупольський державний університет

ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

(НА МАТЕРІАЛІ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ Г. М. ЕНЦЕНСБЕРГЕРА)

Метою дослідження є встановити особливості інтерпретації художніх текстів постмодернізму  на матеріалі ліричних творі Г. М. Енценсбергера.

Для досягнення визначеної мети необхідно розв’язати наступні завдання:

–        визначити особливості поетичного мовлення постмодернізму;

–        конкретизувати ці особливості на прикладі ідіолекту Г. М. Енценсбергера.

Предметом дослідження є особливості інтерпретації поетичного мовлення постмодернізму.

Об’єктом дослідження виступає ідіолект  Г. М. Енценсбергера.

Поетичне мовлення постмодернізму передбачає не тільки естетичну, прагматичну, а й емотивну функцію, оскільки актуальним залишається емоційне ставлення індивіда до життя, що зумовлює розвиток постмодерністської чуттєвості як настанови на сприйняття фрагментаризованих й семіотизованих реалій [3, с. 254]. В творах постмодерністської літератури проявляється особлива вагомість та значущість мови як засобу вираження думок, почуттів, створення художніх образів, почуттєвих уявлень, оскільки все це реалізується мовним матеріалом – словами, словоформами, словосполученнями, граматичними конструкціями мовлення [4, с. 16].

Представники постмодернізму по-різному визначають свою життєву позицію відповідно задачі мистецтва, що безпосередньо впливає на мову їх творів, композицію та архітектоніку [1, с. 167-168]. Філософія постмодернізму торкається питань світовідчуття, де на перше місце виходить не раціональна, логічно оформлена рефлексія, а глибоко емоційна внутрішньо відчута реакція сучасної людини на навколишній світ [2, с. 210]. Поетичне мислення є фундаментальною ознакою постмодерністської чуттєвості [2, с. 211], що відображається засобами ідіолекту.

Ідіолект Г. М. Eнценсбергера в цілому характеризується гармонійним та різноманітним використанням фонетичних, граматичних та лексичних можливостей німецької мови. Ідіолект цього поета емотивно перенавантажений, оскільки це зумовлено постмодерністською чуттєвістю. Вбачається також вибірковість при номінації твору, назва вірша впливає не тільки на зміст, а й на форму віршів, імпліцитно проступає протиріччя між назвою та змістом.

Виходячи з особливостей ідіолекту, слід зауважити, що Г. М. Енценсбергер іронічно сприймає навколишній світ та події, тому віршам цього письменника притаманна іронія. У проаналізованих його творах іронія реалізується за рахунок багатоплановості семантичних варіантів полісемантичного слова, синтаксичних можливостей мови, парцеляції, метафори та алюзії. Використовуючи кон’юнктив, спадну градацію, оказіональні утворення, синтаксис, контекстуальну однорідність та алюзію, Г. М. Енценсбергер реалізує своє іронічне ставлення до навколишнього світу та місця людини у цьому світі.

Перспективним є дослідити імпліцитні та експліцитні особливості ідіолекту Г. М. Енценсбергера, які відображають мовну картину світу цього представника постмодернізму.

Література

1. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа [Електронний ресурс]: 227 с. – Режим доступу: http://www/gummer.info/bogoslov Buks/Philos/llsn_Mod/index.php.
2. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов / Ильин И. П. – М. : ИНИОН РАН,  2001. – 384 с.
3. Літературознавча енциклопедія : в 2 т. / [автор-укладач Ю. І. Ковалів]. – К. : видавничий центр «Академія», 2007. – 622 с.
4. Структура и функционирование поэтического текста. Очерки лингвистической поэтики / [ответств. редактор док. филол. н. А. Н. Кожин] – М. : Наука, 1985. – 221 с.

13.04.15