ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні Вівторок, 31 Березня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / Немає коментарів / 323 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

 

 

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Безымянный

Пермякова Ольга

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

 

 

ДО ПИТАННЯ  ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

 

Навчання ефективного мовленнєвого спілкування в процесі вивчення іноземної мови є однією з актуальних галузей досліджень. Безперечно, що найефективнішим способом організації комунікативної діяльності на занятті є рольова гра. Рольові ігри відіграють важливу роль у спілкуванні у процесі вивчення іноземних мов. Рольова гра надає студентам можливості практикувати мову, вивчати різні аспекти рольової поведінки та практикувати ролі, які можуть знадобитись поза навчальною аудиторією. Рольові ігри передбачають природне спілкування в аудиторії, сприяють прояву індивідуальності у процесі спілкування [2]. Важливо, щоб студенти при спілкуванні почувались впевнено у своїй ролі, грали її природно та  мали можливість невимушено, вільно висловлюватись, завдяки чому відбувається активізація творчих можливостей студента, формування у них комунікативно-дискусійних умінь, а результатом є засвоєння іноземної мови.

Відомо, що дискусія сприяє самовираженню, прояву своїх духовних якостей, системи поглядів та цінностей, а тому відповідає не тільки пізнавальним, комунікативним, але й індивідуальним потребам студентів. Комунікативно-дискусійні вміння несуть у собі подвійне навантаження. Науковці зазначають, що комунікативно-дискусійні уміння  можна поділити на дві групи. По-перше, це комунікативні вміння, які розглядаються на рівні мовленнєвої дії (продукції) та на рівні адекватного сприйняття (рецепції); а по-друге, це дискусійні вміння, які передбачають самостійний пошук аргументів для доказу своєї точки зору та вміння чітко, логічно формулювати свої думки, робити узагальнення, проводити аналогії [4, с. 29-30].

Для успішного проведення дискусії необхідно дотримуватись певних вимог. Одна з таких вимог полягає в тому, що викладач виступає не лише організатором мовленнєвої взаємодії, а й її безпосереднім учасником-консультантом, координатором. Викладач звертає увагу студентів на важливі у посередницькій діяльності види роботи: діагностику і профілактику фонетичних, граматичних, лексичних помилок.

Для підготовки до рольової гри та її проведення викладач може відбирати матеріал та мовні засоби, але, коли рольова гра розпочинається, викладач повинен утриматись від домінуючої ролі. Рольова гра буде найбільш ефективною, коли кожен студент буде активним у ній від початку до кінця.  Викладач має допомогти студентам в оптимізації висловлювання іноземною мовою. Ролі повинні не лише відображати мовні можливості студентів, але й їх індивідуальні особливості. Рольова гра, яка не зацікавлює студента, не буде мати успіху. Одним зі шляхів створення такого інтересу може бути самостійний вибір студентом теми та ситуації мовлення. Беззаперечно, що свобода вибору в такій ситуації залежить від мовного рівня групи [3, с. 55].

Ділова гра імітує ділове спілкування, метою якого є встановлення контактів між людьми для здійснення спільної діяльності. До найтиповіших ситуацій ділового спілкування належать обміни поглядами, бесіди, дискусії офіційного та неофіційного характеру, для участі в яких студентам слід уміти запитувати інформацію, виступати перед аудиторією з повідомленням, дискутувати [1].

Отже, рольова гра має велику навчальну цінність. Більшість мовних ролевих ігор сприяють розвитку комунікативного спілкування, вільному висловлюванню іноземною мовою, при цьому допомагають студентам не боятися допустити помилку, бути впевненим і дозволяють кожному проявити індивідуальність у процесі спілкування. Тому рольові ігри доцільно розглядати як необхідну складову навчальної програми вивчення іноземної мови.

Література

1. Горчев А.Ю., Иванова В.Н. О профильном обучении иностранному языку: естественно-математическое направление / А.Ю. Горчев, В.Н. Иванова // Иностранные языки в школе. – 1992. – № 3-4. – С. 25-34.

2. Николаева С. Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам / Николаева С.Ю.–К.:Вища школа,1987.–139с.

3. Русанова O. O. Елементи індивідуалізації навчання іноземній мові через рольові ігри / O. O. Русанова // Вісник Житомирського державного університету. – 1992. –  Випуск 44. Педагогічні науки С. 55-58.

4. Топтигіна Н.М. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови. / Н.М. Топтигіна // Дис….кан.пед.наук. – Київ, 2004. – С. 29-30.Залишити коментар

*

code