Сьогодні Вівторок, 18 Вересня 2018 року

Іноземних мов
природничих факультетів
КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ
Опубліковано: 10 Янв 2014 / 1637 переглядів

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД:

Науково-педагогічний склад кафедри іноземних мов природничих факультетів, РГФ

Науково-педагогічний склад кафедри іноземних мов природничих факультетів, РГФ

Сьогодні на кафедрі іноземних мов природничих факультетів працюють 20 викладачів, з них:

5 кандидатів філологічних наук, доцентів

2 кандидата педагогічних наук, доцентів

1 кандидат психологічних наук, доцент

1 кандидат наук, старший викладач

2 кандидата наук, викладачів

3 старших викладача

6 викладачів

1 лаборант

1. Білоцерковець Алла Володимирівна, викладач, здобувач кафедри лексикології та стилістики; Працює на кафедрі з вересня 2006 року. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: біологія, біотехнологія, географія). Наукові інтереси охоплюють дослідження лексико-семантичних полів, зокрема лексико-семантичного поля «Метал» в англомовній картині світу.

2. Васильченко Олена Германівна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент; Обов’язки завідуючого кафедри виконує з вересня 2013 року. Дисципліни: Вводно-фонетичний курс німецької мови; Практичний куpс німецької мови; Німецька мова за професійним спрямуванням; Методика викладання німецької мови. Тема дисертаційного дослідження: «Функціонування алофонів фонеми /r/ в мовленні дикторів Німеччини 1923-2003 рр.». Спеціальність: 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся в 2005 році. Наукові інтереси: практична та теоретична фонетика німецької мови, методика викладання німецької мови, соціо- та прагмафонетика, психолінгвістика та лінгвосинергетика, комунікативна лінгвістика.

3. Гарчева Ірина Олександрівна, кандидат філологічних наук, викладач; Працює на кафедрі з вересня 2005 року. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: геологія, географія); Тема дисертаційного дослідження:«Соціокультурні просодичні особливості мовлення дикторів новин телебачення Великобританії». Спеціальність: 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся в 2013 році. Наукові інтереси: дослідження охоплюють характер варіативності просодії в мовленні дикторів новин телебачення Великої Британії в кореляції з факторами жанрової специфіки, а також гендерної і територіальної належності мовця.

4. Григораш Вікторія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент; Працює на кафедрі з 2010. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням; Латинська мова. Тема дисертаційного дослідження: «Соціолінгвістичні параметри Йоркширського діалекту (експериментально-фонетичне дослідження)». 10.02.04 – германські мови. Наукові інтереси: діалектологія, соціолінгвістика, просодичні особливості мовлення.

5. Діденко Наталя Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент; Працює на кафедрі з вересня 2002 року. Дисципліни: Німецька мова за професійним спрямуванням (напрями: міжнародні економічні відносини, економічна теорія, біологія, географія, геологія); Ділова німецька мова; Практикум перекладу. Тема дисертації: «Іронія в мовній та концептуальній картині світу Гюнтера Грасса». Спеціальність: 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся у 2012 році. Наукові інтереси: охоплюють дослідження феномену іронії та засобів її реалізації у німецькій мовній картині світу. Вивчення мовної особистості видатного німецького письменника Гюнтера Грасса. Когнітивна лінгвістика, психолінгвістика.

6. Долбіна Каріне Давидівна, кандидат філологічних наук, викладач; Працює на кафедрі з вересня 2005 року. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (Біологія, Мікробіологія); Спецпереклад. Тема дисертації: «Когнітивні аспекти функціонування зоонімних пропріальних одиниць». Спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство. Наукові інтереси: охоплюють дослідження онімів, зокрема зоонімів, та способи їх репрезентації в ментальному лексиконі носіїв англійської, української та російської мов.

7. Кононенко Анатолій Олександрович, кандидат психологічних наук, доцент; Працює на кафедрі з вересня 1996 року. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрям: психологія); Ділова англійська мова. Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога». Спеціальність: 19.00.07 – педагогічна психологія. Захист відбувся в 2003 році. Наукові інтереси: особистість викладача як фактор успішного навчання у ВНЗ, психологічні закономірності вивчення іноземної мови.

8. Котлярова Луїза Болеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Працює на кафедрі з вересня 1981 року. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (біологія, мікробіологія); Спецпереклад; Ділова англійська мова. Тема дисертаційного дослідження: «Методика навчання усному професійному спілкуванню на основі імітаційно-ділових ігор у немовному вузі». Спеціальність: 13.00.02 – методика викладання іноземних мов. Захист відбувся в 1990 році у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов. Наукові інтереси: охоплюють дослідження процесу оволодіння студентами немовних вузів професійної англомовної компетенції в умовах комплексної системної імітаційно-ділової ігрової діяльності.

9. Любимова Ніна Леонідівна, старший викладач; Працює на кафедрі з жовтня 1986 року. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: біологія, біотехнологія,); Ділова англійська мова; Спецпереклад. Наукові інтереси: охоплюють дослідження методів навчання перекладу спеціальних текстів, критеріїв оцінювання перекладів, використання новітніх технічних засобів для навчання та самонавчання студентів.

10. Маркіна Марина Валеріївна, викладач;

11. Миронова Лариса Анатоліївна, старший викладач; Працює на кафедрі з вересня 1998 року. Дисципліни: Латинська мова (факультети: романо-германської філології, філологічний, біологічний, історичний, економіко-правовий). Наукові інтереси: охоплюють дослідження соматичних фразеологічних одиниць іспанської, латинської  та української мов, способи їх репрезентації в мовній картині світу.

12. Румянцева Олена Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент; Працює на кафедрі  з 2009 р. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: менеджмент організацій, математика, комп’ютерна інженерія, прикладна математика, механіка, міжнародні економічні відносини, психологія та соціологія, право); Ділова англійська мова; Тема дисертаційного дослідження: «Комунікативний симбіоз вербальних і невербальних знаків в англомовному біржовому дискурсі: лінгвосеміотичний аспект». Спеціальність: 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся в 2014 році. Наукові інтереси: лінгвосеміотика, прагмалінгвістика, когнітивна лінгвістика і концептуальні дослідження, взаємодія вербальних на невербальних засобів репрезентації інформації, професійний дискурс в когнітивному аспекті, інтернет дискурс, біржова комунікація; семантика, синтактика і прагматика тексту професійної спрямованості; вербальні та невербальні речові акти, гіпертекст.

13. Сидорук Ольга Юріївна, викладач; Працює на кафедрі з січня 2008 року. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: географія і геологія); Тема дисертаційного дослідження: «Використання інтерактивних технологій навчання в підготовці вчителів іноземної мови в університетах Німеччини». Спеціальність: 13.00.04 –  порівняльна педагогіка. Наукові інтереси: охоплюють дослідження інтерактивних технологій, які застосовуються на заняттях з іноземної мови та сприяють розвитку інтерактивної, міжкультурної компетенції студентів.

14. Стратулат Людмила Олександрівна, старший викладач;

15. Ткаченко Ганна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент; Працює на кафедрі з вересня 2010 року. Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (напрями: комп’ютерна інженерія, математика, прикладна математика, механіка, геологія, географія); Ділова англійська мова. Тема дисертаційного дослідження: «Англомовні хрематоніми як лінгвокогнітивні феномени картини світу». Спеціальність: 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся в 2012 році. Наукові інтереси: охоплюють дослідження онімів, зокрема хрематонімів, та способи їх репрезентації в ментальному лексиконі носіїв мови.

16. Фрумкіна Арина Леонівна, кандидат філологічних наук, викладач; Працює на кафедрі з вересня 2010 року. Дисципліни: Німецька мова за професійним спрямуванням (напрями: геологія, географія, біологія, політологія, хімія, міжнародні економічні відносини); Ділова німецька мова. Наукові інтереси: охоплюють практичну та теоретичну фонетику німецької мови, лінгвосинергетику, лінгвістичну прагматику, прагмалінгвістику, нейропсихолінгвістику, дискурсологію, медієвістику.

17. Ягремцева Анастасія Олегівна, викладач; Працює на кафедрі з вересня 2006 року. Дисципліни: Німецька мова за професійним спрямуванням (напрями: міжнародні економічні відносини, математика, фізика); Ділова німецька мова. Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови реалізації гендерного підходу у системі вищої освіти Німеччини». Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Наукові інтереси: охоплюють гендерні дослідження в педагогіки, зокрема реалізація гендерного підходу у системі вищої освіти України та Німеччини, та педагогічні умови їх реалізації в сучасний педагогічний практиці.