Сьогодні Понеділок, 24 Січня 2022 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
Опубліковано: 10 Січ 2014 / 2251 переглядів

Кафедра іноземних мов природничих факультетів

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Васильченко Олена Германівна

Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, доцент Васильченко Олена Германівна

Історія викладання іноземних мов в ОНУ ім. І.І. Мечникова починається з 1960 року – з року заснування факультету романо-германської філології на базі Одеського педагогічного університету іноземних мов. Першим завідувачем кафедри іноземних мов став доцент В. Г. Шатух. Як окрема одиниця в складі факультету кафедра іноземних мов природничих факультетів з’явилася в середині 80-х років у результаті поділу загальної кафедри іноземних мов на дві: кафедру іноземних мов гуманітарних факультетів та кафедру іноземних мов природничих факультетів, яку протягом двадцяти років очолював доцент М. З. Яцій. У 2005 році завідування кафедри перейшло до доцента Н. В. Петлюченко, в 2006 році – до доцента Л. Г. Кириченко. З вересня 2013 кафедрою завідує кандидат філологічних наук, доцент О. Г. Васильченко.

Сьогодні роботу кафедри виконують три секції:

– Англійської мови (зав. секцією – к. псих. н., доц. А. О. Кононенко)

– Німецької мови (зав. секцією – к. філол. н., доц. Н. М. Діденко)

– Латинської мови (зав. секцією – ст. викладач Л. А. Миронова)

З 2012 року науковою темою кафедри є «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». Науковий керівник теми – к. пед. н, доцент Н. О. Халілова-Костюк.Тематика наукових та науково-методичних досліджень охоплює широке поле проблем в області ромно-германської філології та методики викладання іноземних мов, теорії перекладу, фонетики та ін. Більше тридцяти років працюють на нашій кафедрі доц. Н. О. Халілова-Костюк, доц. Л. М. Русакова, ст. викл. І. В. Шип, якою був розроблений лінгвокраїнознавчий курс.З ініціативи доц. Л. Б. Котлярової починаючи з 2002 на біологічному факультеті проводиться англомовна конференція студентів і молодих викладачів факультету «Microbiology in Touch with Life». Тут же організована група студентів-перекладачів біологічного факультету, які беруть активну участь у роботі міжнародних конференцій ОНУ. Викладач Н. Л. Любімова – досвідчений перекладач художньої літератури, включає цей аспект в курс викладання.Викладач О. А. Румянцева займається розробкою технічної бази університету та співпрацює з механіко-математичним факультетом.

Зараз на кафедрі 20 викладачів англійської, німецької та латинської мов. Багато молодих фахівців, які ведуть активну наукову роботу та поповнюють професорсько-викладацький склад факультету романо-германської філології. Викладачі початку 60-х років залишили нам багатий досвід, безліч науково-методичних розробок, чудові традиції. Головне – вони створили атмосферу дружелюбності і творчості, яку ми бажаємо зберегти всім наступним поколінням.

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

Викладання мови за фахом

Сучасні вимоги до підготовки кваліфікованого спеціаліста перш за все потребують від нього бути активним учасником всіх глобалізаційних процесів, тобто бути плідним учасником міжкультурної комунікації та мати необхідної комунікативні спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навички практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; та бути спроможними оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Все це підвищує попит на кваліфікованих випускників (фахівців), що вільно володіють іноземною мовою, зокрема мовою міжнародного спілкування, та обумовлює необхідність вивчення курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

Головною метою навчання іноземної мови професійного спрямування є оволодіння мовою не лише як інформативним засобом, а й користування мовою як засобом спілкування в професійно – орієнтованих комунікативних ситуаціях майбутньої професійної діяльності.Специфіка викладання іноземних мов за професійним спрямуванням націлена на практичну міждисциплінарну і професійну орієнтацію занять з іноземної мови, в центрі уваги яких знаходиться студент.

Мета

Мета занять з іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ – це розвиток діяльнісної іншомовної компетенції як у повсякденних, загальних ділових, так і у фахових ситуаціях, які, поряд з навчанням іншомовного спілкування, передбачають усвідомлення студентом зв’язків між власною та іноземними культурами, розвиток та активізацію міжфахового мислення, формування навичок та вмінь автономного навчання, спрямованого на формування у студента особистої відповідальності за результати навчання шляхом організації навчального процесу спільно з викладачем. Основною метою навчання іноземної мови за професійним спрямуванням є розвиток у студентів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції (навички та вміння, які забезпечують кваліфіковану професійну діяльність у приватній, суспільній, професійній та освітній сферах спілкування в багатонаціональному суспільстві іноземною мовою) як складника діяльнісної компетенції та фахової компетенції (вміння професійно, самостійно й відповідально вирішувати стандартні завдання). До цих компетенцій належать: фахові навички і знання, досвід, розуміння специфічної фахової постановки питання та міжпредметних взаємозв’язків, а також уміння цілеспрямовано й технічно бездоганно вирішувати професійні завдання і проблеми.

Принципи

Принципи як методико-дидактична основа визначаються цілями навчання іноземної мови, складають основу підходів до планування курсу з іноземної мови, формування його змісту та методів оцінки результатів, досягнутих у процесі оволодіння мовою.

З урахуванням особливостей навчального процесу у ВНЗ до таких принципів належать:

а) комунікативно-діяльнісна спрямованість;

б) професійна і фахова спрямованість;

в) усвідомлення міжкультурних особливостей;

ґ) соціальна поведінка – співпраця і комунікація;

г) автономне навчання.

Професійна і фахова спрямованість

Майбутні спеціалісти повинні володіти фаховою компетенцією, оскільки фахові знання зумовлюють відповідну мовленнєву та соціальну діяльність, адже мова професії пов’язана, з одного боку, зі спілкуванням, типовим для багатьох сфер професійної людської діяльності, з іншого – із специфічним фаховим спілкуванням. Професійно і фахово зорієнтований курс з іноземної мови готує студента до проходження професійної практики та майбутній конкурентоспроможній професійній діяльності.