МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Сьогодні Середа, 18 Вересня 2019 року

Іноземних мов
природничих факультетів
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / Немає коментарів / 540 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

 

 

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Безымянный

Мартинюк Олена

Хмельницький національний університет

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

Активізація освітньої, наукової та культурної інтеграції України до загальноєвропейської і світової спільноти актуалізує потребу розробки інноваційних підходів до формування міжкультурної компетентності (МК) студентів-філологів, необхідних їм для ефективної професійної діяльності в умовах полікультурного середовища. Одним із напрямів наукового пошуку у цій площині є методи об’єктивного оцінювання МК студентів-філологів на етапі їх професійної підготовки.

Міжкультурна компетентність у сучасній науковій думці досліджується у контексті світових освітніх тенденцій, міжнаціональних та міжкультурних відносин, фахової підготовки, полікультурної освіти [1]. Тлумачення поняття «міжкультурна компетентність» та висвітлення питань щодо її формування знаходимо у працях К. Беннет, В. Джонсона, О. Леонтович, Ю. Рот, А. Садохіна, Н. Смірнової, Н. Якси і багатьох ін. Окремі аспекти процесу оцінювання МК розглянуто зарубіжними дослідниками Ф. Дервіном, Д. Діердорф та ін.

Метою нашого дослідження є аналіз основних методів оцінювання міжкультурної компетентності студентів-філологів у процесі їх професійної підготовки. Основним завданням дослідження є визначення найбільш ефективних методів оцінювання МК зі зверненням до зарубіжного досвіду у цій галузі. Об’єкт дослідження – МК студентів у контексті фахової підготовки. Предмет дослідження – методи оцінювання МК студентів філологічних спеціальностей.

Міжкультурну компетентність доцільно визначити як інтегровану єдність, що включає міжкультурні знання, уміння, навички, розуміння та позитивне ставлення до інших культур, даючи змогу ефективно та адекватно здійснювати комунікативну діяльність у полікультурному середовищі.

Одним із методів визначення рівня сформованості МК студентів-філологів є використання стандартних тестів множинного вибору, що містять питання з галузі культури. Такі тести зручні для перевірки, але вони відображають лише рівень фактичних знань, які, здебільшого, мають загальний характер та формуються під впливом культурних стереотипів.

Інший метод полягає у використанні шкали Лайкерта (містить градацію ступеню згоди чи незгоди з певним твердженням щодо об’єкта). Цей метод зазнав критики окремих зарубіжних дослідників, оскільки достовірність результатів базується на припущенні, що респонденти мають бажання та уміють здійснювати об’єктивне самооцінювання [4].

Метод «навчальних контрактів» (з англ. learning contracts). Метод передбачає попереднє обговорення зі студентами змісту навчального матеріалу, способів оволодіння ним, часу, необхідного для цього, визначення прогнозованого рівня сформованості МК та критеріїв його оцінювання. Студент під керівництвом викладача має поставити перед собою завдання, спрямовані на досягнення очікуваних результатів [2, c. 74].

Метод електронних портфоліо. Створюючи такі портфоліо (інколи їх називають біографією міжкультурного досвіду), студенти поміщають туди результати своїх міжкультурних досліджень: статті-роздуми, курсові роботи, фотоматеріали та інші задокументовані свідчення їх продуктивної праці. Існує спеціальне програмне забезпечення, яке дає змогу оцінювати результати навчання студентів.

Метод написання критичних статей (есе). У спеціальних електронних журналах та блогах студенти висловлюють своє ставлення до тих чи інших культурних явищ, обґрунтовують власну позицію, описують процес та результати співпраці з представниками інших культур, пов’язують повсякденний досвід міжкультурної комунікації з вирішенням актуальних соціальних та культурних проблем.

Метод спостереження. Метод використовується для визначення рівня сформованості МК студентів на основі оцінювання їх поведінки у контексті повсякденної міжкультурної комунікації, наприклад, під час перебування з сім’єю іноземців, навчання з викладачем із зарубіжного університету тощо.

Метод непрямих доказів. Зазначений метод полягає в організації опитувань, анкетувань, індивідуальних та групових інтерв’ю, бесід у фокус-групах, аналізі записів у навчальних планах студентів [2, c. 75].

Висновки. Варто зазначити, що об’єктивність більшості з охарактеризованих вище методів залежить від добросовісності та чесності самих студентів, їх бажання ділитись власним досвідом міжкультурної комунікації. Викладачам буває надзвичайно важко об’єктивно проаналізувати портфоліо чи щоденники студентів, переконатись у достовірності отриманої інформації, уникнути порушення етичних норм. Найбільш об’єктивні результати під час оцінювання МК дає комплексний підхід, що передбачає використання кількох методів одночасно.

У подальших дослідженнях варто було б розглянути педагогічні умови використання охарактеризованих методів оцінювання МК студентів філологічних спеціальностей у контексті окремих лінгвістичних дисциплін.

Література:

1. Формування міжкультурної компетентності у процесі викладання гуманітарних дисциплін: методичні рекомендації для викладачів вищої школи [Електронний ресурс] // Видано у рамках проекту «Україна багатокультурна», 2007. – Режим доступу: http:// www. civicua.org. – Загол. з екрану. – Мова укр.

2. Deardorff D. Assessing Intercultural Competence / D. Deardorff // New Directions for Institutional Research. – Wiley Periodicals, Inc, 2011. – No. 149. – P. 65-79.

3. Deardorff D. Identification and Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization / D. Deardorff // Journal of Studies in International Education. – Association for Studies in International Education, 2006. – Vol. 10. – No. 3. – P. 241-266.

4. Dervin F. Assessing intercultural competence in Language Learning and Teaching: a critical review of current efforts [Електронний ресурс] / F. Dervin. – Режим доступу : http://users.utu.fi/freder/Assessing%20intercultural%20competence%20in%20Language%20Learning%20and%20Teaching.pdf. – Загол. з екрану. – Мова англ.Залишити коментар

*

code