ДВОКОМПОНЕНТНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні Вівторок, 11 Серпня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ДВОКОМПОНЕНТНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / Немає коментарів / 665 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

 

 

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Безымянный

Лоскутова Наталія

Маріупольський державний університет

 

ДВОКОМПОНЕНТНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У КІНЕМАТОГРАФІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

 

Словотвір сприяє безперервному поповненню і розвитку термінологічного фонду будь-якої мови, відображаючи усі зміни у виробничій діяльності людини. Найбільш поширеним способом створення нових термінологічних одиниць є використання внутрішніх ресурсів мови. Сферою наших інтересів є кінематографічна термінологія французької мови (КТФМ) і кінематографічна термінологія української мови (КТУМ), у яких найпоширенішим способом номінації є синтаксичний спосіб, тобто створення термінологічного словосполучення (ТС).

Мета доповіді – аналіз синтаксичного способу утворення двокомпонентних кінематографічних термінів французької та української мов. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання завдань: дослідження структурної організації двокомпонентних кінематографічних термінів КТФМ і КТУМ; вивчення позиційних особливостей термінокомпонентів в ТС; визначення найбільш продуктивних структурних моделей.

Об’єктом дослідження виступає кінематографічна термінологія (КТ) французької та української мов. Предметом дослідження є особливості структурної організації двокомпонентних кінематографічних ТС у французькій та українській мовах. Матеріалом дослідження виступають 2896 французьких двокомпонентних кінематографічних термінів та 2092 українських двокомпонентних кінематографічних термінів.

ТС являє собою синтаксичну конструкцію, утворену з’єднанням двох і більше неслужбових термінів, за способом підпорядкування залежного компонента головному [1, с. 333; 2, с. 247].

Двокомпонентні конструкції є простими ТС, оскільки вони складаються з мінімально необхідної кількості термінокомпонентів [3, с. 174]. Що стосується структурної організації двокомпонентних ТС, то КТФМ використовує вдвічі більшу кількість структурних моделей, ніж КТУМ: 10 і 5 відповідно. Ряд моделей характеризується формальною симетричністю: S + S, Adj + S / S + Adj, V + S, Num + S, S + Adv.

Найбільшою продуктивністю в КТФМ відзначається структурна модель S + S, за якою було створено 1449 ТС: encodeur (m) vidéo, bande (f) effets, caméra (f) vidéo, positif (m) son, procédé (m) polaroïd, silence (m) plateau.

В КТУМ дана модель займає друге місце за продуктивністю (405 одиниць), поступаючись атрибутивно-субстантивній моделі: коефіцієнт яскравості, ефект реверберації, диверсифікація кіноіндустрії, метод фронтпроекції.

Структурна модель S + S включає в себе підтип S + prep. + S, отже, можна говорити про безприйменниковий і прийменниковий зв’язки між компонентами двокомпонентних ТС. В КТФМ переважають прийменникові синтаксичні конструкції: 1287 прийменникових ТС. В КТУМ, навпаки, превалюють ТС з безприйменниковим зв’язком між компонентами: 366 безприйменникових ТС.

Структурна модель Adj + S є найбільш продуктивною в КТУМ – 1663 ТС. В КТФМ їй відповідають дві моделі: повністю симетрична модель Adj + S, яка не відрізняється особливою продуктивністю (48 ТС) і дзеркальна модель S + Adj, що займає друге за продуктивністю місце (1342 ТС): фр.: autre (m) champ, actualités (f) cinématographiques, faux raccord (m); укр.: відзнята кіноплівка, кінематографічна школа, цифрова фонограма.

Термінокомпоненти даної структурної моделі пов’язані між собою підрядним зв’язком узгодження, а в семантичному плані, відносини між ними можна охарактеризувати як означальні. Ця структурна модель відзначається атрибутивною повнотою і лаконічністю.

Структурна модель V + S є набагато менш продуктивною порівняно з вищеописаними моделями. В КТФМ за даною структурною моделлю утворено 32 ТС, а в КТУМ – 12 ТС. Компоненти структурної моделі V + S зв’язані між собою підрядним зв’язком прилягання, а семантичні відносини між компонентами носять об’єктний характер: фр.: avancer le film (m), resserrer un montage (m), équiper le décor (m); укр.: крутити фільм.

Стуктурна модель Num + S також не відрізняється продуктивністю в КТ: у досліджуваних мовах за даною моделлю було створено по 11 термінів. В якості означального використовується порядковий числівник, що знаходиться в препозиції до означуваного: фр.: premier développement (m), premier montage (m), quatrième piste (f); укр.: перше дозрівання, друге дозрівання, другий план.

Також в КТ досліджуваних мов використовується модель S + Adv: фр.: colleuse (f) à sec, son (m) off, voix (f) off; укр.: проявлення вручну.

Особливістю даної моделі у французькій мові є те, що в одному ТС можуть поєднуватися національні і запозичені терміни.

Наступні структурні моделі представлено тільки в КТФМ, де вони не відрізняються продуктивністю: S + V: machine (f) à bruiter, machine (f) à développer, pâte (f) à modeler; S + pronom: cinéma (m) chez soi; Adv + S: directement en vidéo; V + Adv: couper sec.

Отже, двокомпонентні ТС є найбільш поширеним структурним типом кінематографічних ТС в обох мовах. В КТФМ переважає використання субстантивно-субстантивної моделі, а в КТУМ – атрибутивно-субстантивної моделі. Це пояснюється характером досліджуваних мов: аналітичністю французької мови і синтетичністю української.

Перспективою подальших розвідок вважаємо дослідження полікомпонентних моделей ТС французької та української мов.

Література

1. Вендина Т. И. Введение в языкознание / Т. И. Вендина. – М. : Высш. шк., 2008. – 388 с.
2. Илия Л. И. Грамматика французского языка / Л. И. Илия. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1964. – 304 с.
3. Луковенко Т. О. Українська гомеопатична лексика : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Т. О. Луковенко ; Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2011. – 247 с.Залишити коментар

*

code