Сьогодні Вівторок, 22 Червня 2021 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ПРОБЛЕМАТИКА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / Немає коментарів / 2000 переглядів

Всеукраїнська  науково– практична інтернет-конференція

17 квітня 2015 присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Єлагіна Наталія

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних мов ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту та методів застосування інноваційних підходів до викладання іноземної мови за професійним спрямуванням.

Одним із сучасних методів являється використання комп’ютерних технологій при вивченні іноземної мови, який відкриває перед студентами доступ до нових джерел інформації, підвищує їх мотивацію до отримання інформації іноземною мовою, підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для творчості, дозволяють реалізовувати якісно нові форми та методи навчання іноземної мови професійного спрямування.

Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, що значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої комп’ютерної мережі, що одержала назву інтернет, що буквально означає “міжнародна мережа” (англ. international network). Використання кібернетичного простору (cyberspace) у навчальних цілях є абсолютно новим напрямком загальної дидактики і методики, тому що зміни, що відбуваються, торкаються всіх сторін навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, закінчуючи зміною вимог до студента [2].

 

 

Основна мета вивчення іноземної мови – формування комунікативної компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування інтернету. Поза спілкуванням інтернет не має змісту – це міжнародне багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, що говорять одночасно – гігантська по розмірах і кількості учасників розмова, що коли-небудь, відбувалась. Включаючись в неї на занятті іноземної мови ми створюємо модель реального спілкування.

Особлива увага приділяється інтерактивному навчанню письма та читання

Цікава методика Г.О.Китайгородської, суть якої полягає в  формуванні комунікативних умінь письма при інтенсивних методах навчання іноземних мов, зокрема в методі активізації резервних можливостей особистості та колективу. В основі її лежить складна дидактична система інтенсивного навчання, метою якої крім формування стійких навичок та умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, в тому числі і писемної, є комплексний розвиток особистості, одержання загальноосвітнього, соціального, психотерапевтичного результату. Вона  містить у собі вісім основних компонентів: викладач, студент, зміст (предмет), методика, колектив, засоби навчання, навчальне середовище і забезпечення навчального процесу [1, с. 56].

Першорядне значення надається розумінню, передачі і вираженню змісту інформації. Таким чином, вивчення граматики здійснюється непрямим способом, у безпосередньому спілкуванні, крім повного вивчення граматичних правил.

Оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливе без практики спілкування, і використання ресурсів інтернет на занятті іноземної мови, в цьому змісті, просто незамінне: віртуальне середовище інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи його користувачам можливість спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Однак не можна забувати про те, що інтернет – лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процес заняття.

До інноваційних навчальних методів можна віднести: навчання з комп’ютерною підтримкою (CALL), метод сценарію (storyline method), метод симуляцій, метод каруселі, метод навчання по станціям, метод групових пазлів, метод рольової гри, метод «кейс-стаді» (робота над проблемними ситуаціями, студенти розглядають проблему, аналізують ситуацію, представляють свої ідеї та варіанти розв’язання проблеми в ході дискусії).

 

Також на сьогодні отримали широке поширення такі інноваційні види діяльності як метод проектів, який забезпечує розвиток пізнавальних, творчих навичок студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити [3, с. 133].

У свою чергу використання інноваційних методів навчання дають студенту вищого учбового закладу чітку і сильну мотивацію до вивчення іноземної мови, оскільки носять практичний і наочний характер. Так, використання аудіо-відео матеріалів для вивчення іноземної мови дуже наочні, вони активізують відразу декілька видів діяльності і дають можливість неодноразового повторення матеріалу, що вивчається. Використання мультимедійних ресурсів має набагато більшу міру інтерактивного навчання, ніж робота в аудиторії. Застосування Інтернет ресурсів забезпечує наочність подання матеріалу, різноманітність подання інформації.

Висновок

Таким чином, інноваційні методи навчання іноземних мов за професійним спрямуванням, які ґрунтуються на творчому підході, допомагають повністю розкрити потенціал студентів і сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу.

Література

1. Китайгородская Г. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Г. А. Китайгородская. – М. : Высшая школа, 1986. – 112 с.

2. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.П.Н., 2002. – 136 с.

3. Федчишин Н.О. Використання дидактичної гри при вивченні німецької мови в умовах університету / Н.О. Федчишин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / ред.кол.: І.Д. Пасічник, Р.В. Каламаж, Л.В. Засєкіна та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 132 – 135.Залишити коментар

*

code