РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ | Кафедра іноземних мов природничих факультетів одеського національного університету імені І.І. Мечникова

Сьогодні П'ятница, 7 Серпня 2020 року

Іноземних мов
природничих факультетів
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / Немає коментарів / 439 переглядів

Всеукраїнська  науково– практична інтернет-конференція

17 квітня 2015 присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

 

 

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Безымянный

 

                                                                                  Гарчева І.О., Сидорук О.Ю.

                                                                                                 проф., д.пед.н. Курлянд З.Н.

                 Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова

 

РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення сфер соціального й духовного життя, викликаний процесами глобалізації, вимагає від фахівців володіння навичками іншомовного спілкування на достатньому рівні, який сприятиме мобільності студентів різного фаху та налагодженню міжнародних зв’язків.

Однак, незважаючи на необхідність та важливість володіння фахівцями різних сфер діяльності іноземною мовою, у деяких студентів немовних факультетів через труднощі, що виникають під час навчання іноземній мови, зокрема через завантаження іншими предметами з фаху; через незначну кількість годин, відведених на вивчення іноземної мови; почасти скептичний настрій певної частини студентів (особливо перших курсів) щодо  можливостей використання іноземної мови в майбутньому, зникає бажання опановувати іноземну мову [3, c. 256]

Тому головним завданням викладача є:

– пошук дидактичних прийомів та засобів, які викликали б інтерес до іноземної мови;

– ретельно продумана організація навчання, яка сприяла б не тільки опануванню знань з іноземної мови за фахом, у межах програми, а й щоб студенти, намагаючись самостійно розширяти свій світогляд щодо питань, які постають сьогодні перед людством та завдяки бажанню висловитися іноземною мовою з приводу цих питань, долали мовний бар’єр;

– використання технологій, які б спонукали студента до самостійної, групової або колективної роботи, яка сприяє створенню позитивного психологічного клімату та комунікативного середовища в аудиторії.

Такими засобами є інтерактивні технології, які передбачають не тільки взаємодію студента зі студентом, студента та викладача, а й студента з комп’ютером.

Завдяки поєднанню вітчизняного та зарубіжного досвіду використання інтерактивних технологій, ми, залежно від мети заняття, використовуємо ті, які за короткий проміжок часу дозволяють досягти результатів щодо оволодіння лексикою та граматичними конструкціями мови [1, 2, 3, 5]

Серед технологій, які ми використовуємо на немовних факультетах, є такі:

– Партнерська робота – коли сильний студент «бере на поруки» слабшого, допомагаючи йому в навчанні, що допомагає здолати неуспішність і конфліктність у групі. У кожній групі є добре підготовлені студенти, у яких в умовах спільного для всієї групи загального курсу іноземної мови зникає бажання працювати на повну силу або відвідувати такі заняття, натомість слабші студенті отримують статус постійно відстаючих, що гальмує навчальний процес та здобуття необхідних знань, умінь та навичок з іноземної мови [5, 159];

– Робота в парах, яка сприяє розвитку навичок спілкування, уміння висловлюватись, критичного мислення, уміння переконливо й доказово вести дискусію;

– Технології опрацювання дискусійних питань, прикладом яких можуть слугувати дебати чи різноманітні види дискусій, зокрема:

“Дебати” – як один із найскладніших способів обговорення дискусійних проблем, коли студентам необхідно довго готуватися й публічно обґрунтувати правильність своєї позиції, щоб переконати опонентів і схилити їх до того, щоб вони змінити свою позицію;

“Дискусії”, які можуть бути у вигляді проблеми, яка або існує насправді, або вигадана; невеличкої рольової гри, демонстрації відеофільму або ілюстративного матеріалу; використання останніх новин [4, 69];

– Технології ситуативного моделювання або рольові ігри – це побудова реальних комунікативних ситуацій, які найбільш важливі для студентів (за допомогою короткометражних фільмів);

– Технології проектів, що сприяють креативності, успішній міжособистісній комунікації та кооперації студентів;

– Технології, які допомагають у закріпленні граматичних явищ та мовних конструкцій, а саме:

– взяти інтерв’ю у студента і визначити його ставлення до будь-яких речей, справ (використовуючи для закріплення певні граматичні конструкції);

– дати відповідь на запитання викладача: «Що б ти зробив, якщо б виграв великі гроші?» Або: «Канікули твоєї мрії»;

– “незакінчені речення” – викладач, визначивши зі студентами тему, щодо якої  вони будуть висловлюватися, формулює відкрите речення, яке студент повинен продовжити, наступний студент повторює речення і додає своє. Таке завдання дає присутнім змогу долати стереотипи, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

Отже, беручи до уваги вищезазначене щодо використання інтерактивних технологій у навчанні студентів немовних факультетів, необхідно вказати, що ці технології допомагають не тільки досягти успішності в навчанні, але й надають викладачеві додаткові можливості для професійного й особистісного зростання.

Література

1. Грабовська С.Л. Інтерактивне навчання в вузі: проблеми і перспективи / С.Л. Грабовська. – Л.: Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2007. – 170 с.
2. Гончаров С.М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу / С.М. Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172 с.
3. Интерактивные инновационные методы обучения студентов иностранным языкам: материалы междунар. науч.-практ. конф., 6–8 октября 2010 г. / Вит. гос. ун-т.- Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. – 332 с.
4. Пометун О.І.Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О.І.Пометун, Л.В. Пироженко – К.: А.С.К., 2006 – 192 с.
5. Ludger Schiffler. Interaktiver Fremdsprachenunterricht / Ludger Schiffler. – Stuttgart: Klett, 1980. – 250 S.
6. Schnelle C. Unterricht als Interaktion / C. Schnelle, C. Rabenstein, S. Reh. – Bad HeilBrunn: Klinkhardt, 2010. – 168 S.Залишити коментар

*

code