Сьогодні Вівторок, 22 Червня 2021 року

Іноземних мов
природничих факультетів
РОЛЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК
Опубліковано: 13 Кві 2015 / 1 коментар / 793 переглядів

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція 17 квітня 2015

присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І.Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філологіі

 

 

«Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом»

Безымянный

Орловська Ольга

Хмельницький національний університет

 

РОЛЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Основним методом викладання іноземних мов, що застосовуються у наш час у ВНЗ у процесі вивчення іноземної мови студентами філологічних спеціальностей, є комунікативний метод, а його основна мета – навчання говорінню. Навчання говорінню реалізується за рахунок формування та розвитку комунікативних навичок. Формування граматичної компетенції, необхідної для здійснення професійної комунікативної діяльності у майбутньому, можна віднести до найбільш актуальних завдань методики викладання іноземної мови для студентів філологічних спеціальностей.

Мета дослідження – визначити роль нетрадиційних занять у розвитку комунікативних навичок у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови.

Завдання дослідження: виявити особливості нетрадиційних форм занять у процесі вивчення іноземної мови; визначити їх роль у розвитку комунікативних навичок студентів філологічних спеціальностей.

Предмет дослідження –розвиток комунікативних навичок у студентів філологічних спеціальностей при використанні різних видів нетрадиційних занять у процесі вивчення іноземної мови.

Об’єкт дослідження – нетрадиційні заняття у процесі вивчення іноземної мови.

Нетрадиційні форми занять з іноземної мови реалізуються, як правило, після вивчення будь-якої теми чи декількох тем, виконуючи функції навчального контролю. Такі заняття проходять в незвичайній, нетрадиційної обстановці. Нетрадиційні форми занять з іноземної мови здійснюються за обов’язкової участі всіх студентів групи, а також реалізуються з неодмінним використанням слухової і зорової наочності

Методично високоефективними нетрадиційними формами навчання студентів філологічних спеціальностей є відео-заняття, заняття-проект, заняття-інтерв’ю та інші форми занять.

Відео-заняття. Оволодіти комунікативною компетенцією іноземною мовою, не перебуваючи в країні досліджуваної мови, справа дуже важка. Тому важливим завданням викладача є створення реальних і уявних ситуацій спілкування на занятті іноземної мови з використанням різних видів роботи. Для реалізації цієї мети велике значення мають аутентичні матеріали, зокрема відеофільми. Їх використання сприяє реалізації найважливішої вимоги комунікативної методики – представити процес оволодіння мовою як збагнення живої іншомовної культури; індивідуалізації навчання та умотивованості мовної діяльності студентів. Ще однією перевагою відеофільму є його емоційний вплив на студентів. Тому увага має бути спрямована на формування у студентів особистісного ставлення до побаченого. Відео-заняття – це ефективна форма навчальної діяльності, яка сприяє вдосконаленню навичок аудіювання і говоріння студентів, оскільки опора звучить з екрану іншомовного звукового ряду та допомагає більш повному і точному розуміння його сенсу. Формування комунікативної компетенції, як мети вивчення іноземних мов, у групі досягається в процесі активної мовленнєвої діяльності студентів, організованої викладачем на занятті [1, c. 32].

Заняття-проект. Метод проектів набуває останнім часом все більше прихильників. Він спрямований на те, щоб розвинути активне самостійне мислення студентів і навчити їх не просто запам’ятовувати і відтворювати знання, які дає їм навчальний заклад, а вміти застосовувати їх на практиці.

Проектна методика відрізняється кооперативним характером виконання завдань під час роботи над проектом. Спільна робота групи студентів над проектом невіддільна від активної комунікативної взаємодії студентів. Проектна методика є однією з форм організації дослідницької пізнавальної діяльності, в якій студенти займають активну суб’єктивну позицію. Тема проекту може бути пов’язана з однією предметною галуззю або носити міждисциплінарний характер. Виконаний проект може бути представлений у різних формах: стаття, рекомендації, альбом, колаж тощо. Різноманітними є форми презентації проекту: доповідь, конференція, конкурс, свято тощо. Головним результатом роботи над проектом будуть актуалізація наявних і придбання нових знань, навичок і умінь та їх творче застосування в нових умовах [2, c. 5].

Заняття-інтерв’ю. Навряд чи варто доводити, що найбільш надійним свідченням засвоєння іноземної мови є здатність студентів вести бесіду на задану тему. Заняття-інтерв’ю – це своєрідний діалог з обміну інформацією. На такому занятті, як правило, студенти опановують певну кількість кліше і користуються ними в автоматичному режимі. Оптимальне поєднання структурної повторюваності забезпечує міцність і свідомість засвоєння. На занятті-інтерв’ю логічно вдатися до елементів рольового діалогу. Така форма заняття вимагає ретельної підготовки. Студенти самостійно працюють над завданням за рекомендованою викладачем країнознавчою літературою, готують питання, на які хочуть отримати відповіді.

Висновки. Таким чином, нетрадиційні форми занять відіграють важливу роль у розвитку комунікативних навичок у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови.

Перспективи подальшого дослідження. Вважаємо, що результатом подальших наукових розвідок у даній галузі має стати дослідження ролі нетрадиційних занять у формуванні соціолінгвістичної, соціокультурної, граматичної та інших компетенцій у студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови.

 

Література

1. Верісокін Ю. І. Відеофільм як засіб підвищення мотивації школярів під час навчання іноземної мови / Ю. І. Верісокін // ІМШ. – 2003. – № 5. – С. 31-34.

2. Полат Е. С. Метод проектів на уроках іноземної мови / Е. С. Полат // ІМШ. – 1991. – № 2. – С. 3-10.Залишити коментар

*

code