Сьогодні Вівторок, 22 Червня 2021 року

Іноземних мов
природничих факультетів
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДБОРУ ТЕКСТІВ
Опубліковано: 13 Кві 2015 / Немає коментарів / 1597 переглядів

Всеукраїнська  науково– практична інтернет-конференція

17 квітня 2015 присвячена 150-річчу ОНУ ім. І.І. Мечникова та 55-річчу факультету романо-германської філології

«Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних

 моделей викладання іноземної мови за фахом

Коваль А.А.

Одеський національний політехнічний університет

Володіння іноземною мовою є обов’язковою умовою кар’єрного росту фахівця будь-якого профілю, а також умовою його конкурентної спроможності на ринку праці. Професійний ріст  фахівця з теплоенергетики значною мірою залежить від того, як швидко та ефективно він здобуває професійно важливу інформацію як рідною так і іноземною мовами.

Інформація у сфері теплоенергетики, що з’являється в друкованих виданнях та у мережі Інтернет,  ставить фахівців цієї сфери перед необхідністю швидко передивляти велику кількість інформації з метою її пошуку, вилучення та подальшого використання у процесі вирішення професійних завдань. Оскільки ефективність навчання професійно орієнтованого читання значною мірою  залежить від вирішення проблеми відбору навчального  матеріалу, а також враховуючи той факт, що проблема відбору текстів для спеціальності “Теплоенергетика” є недостатньо розробленою дана робота є актуальною.

Тому обєктом тез є навчання читання спеціальної наукової літератури студентів немовних вузів, предметом читання літератури з спеціальності теплотехніки.

В умовах обмеженої кількості годин, відведених на навчання іноземній мові у немовному ВНЗ, а також  враховуючи той факт, що кожний студент має різний досвід і рівень володіння навичками читання, під час навчання у ВНЗ викладач має дуже ретельно підійти до навчання читання як виду мовленнєвої діяльності і, зокрема, до відбору текстів для читання, щоб студенти могли досягти вихідного рівня B2.

Таким чином, очевидною є необхідність розробки викладачами своїх власних комплектів ресурсних матеріалів, основними джерелами яких мають бути автентичні матеріали у галузі обраної студентами спеціальності. Тому ціллю  даних  тез є формування критеріїв відбору текстів для навчання читання майбутніх фахівців з теплоенергетики.

Критерії як ознака, на основі якої відбувається оцінка або класифікація чого-небудь, у методиці є важливими, насамперед, для відбору навчального матеріалу. Критерії відбору, які, в свою чергу, розглядаються також як вимоги до відповідного навчального матеріалу (Н. В. Єлухіна, О. С. Малюга, Є. В. Мусницька, С. І. Шевченко), є підпорядкованими принципам елементами. За Н. Ф. Бориско критерії – це основні ознаки, на базі яких здійснюється якісна та кількісна оцінка одиниць, що відбираються, з метою їх включення/невключення до відповідних мінімумів [10, с. 104].

 

 

Таким чином, принципи визначають процес відбору навчальних матеріалів, а критерії,  у свою чергу, оцінюють конкретний навчальний матеріал на предмет його придатності, а саме за кількісними та якісними параметрами. Деякі принципи та критерії можуть співпадати, проте, як правило, відрізняються обсягами їх застосування.

Першим критерієм  є автентичність, під якою ми розуміємо,  насамперед, оригінальність текстів, написаних носіями мови та представлених на різноманітних веб-ресурсах.

Наступний критерій передбачає різноманітність типів та жанрів текстів, що є також одним із найважливіших критеріїв відбору текстів для професійно орієнтованого читання, оскільки вміння у читанні можна вважати сформованим, якщо читач може вилучити необхідну для себе інформацію з будь-якого типу тексту.

Відбір навчальних матеріалів відбувається з урахуванням критерію тематичності для забезпечення систематичності навчання в рамках робочої навчальної програми, а також ОПП підготовки бакалавра (напрям підготовки 6.050601 «Теплоенергетика»), що встановлює нормативну частину змісту навчання, його інформаційний обсяг та рівень засвоєння в процесі підготовки фахівця відповідно до вимог ОКХ.

З огляду на те, що майже щодня з’являються нові дані щодо досягнень науки, постає необхідність слідкувати за актуальністю даних, тобто обов’язковим є дотримання критерію новизни/актуальності.

Під час відбору текстового матеріалу важливим критерієм виступає відповідність рівню засвоєних знань студентів, а також їх віковим інтересам та потребам. Безпосередній успіх в навчанні читання фахівців з теплоенергетики пов’язаний з виконанням цього критерію.

Важливим є також кількісний критерій обсягу текстів

Необхідно відбирати такі тексти, які б не відхилялися або незначно відхилялися від визначеної норми для навчання того чи іншого виду читання. Лише за таких умов можливе оптимальне сприйняття інформації.

У такий спосіб, спираючись на наявні в методичній літературі критерії відбору навчальних текстів взагалі та текстів для читання зокрема, ми визначили такі основні критерії відбору текстів для навчання індивідуального професійно орієнтованого читання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: 1) автентичності; 3) У такий спосіб, спираючись на наявні в методичній літературі критерії відбору навчальних текстів взагалі та текстів для читання зокрема, ми визначили такі основні критерії відбору текстів для навчання індивідуального професійно орієнтованого читання з використанням представленості різноманітних типів і жанрів текстів; 4) тематичності; 5) новизни і актуальності інформації; 6) співвіднесеності типів текстів із видами читання; 7) відповідності рівню сформованості вмінь у читанні, віковим інтересам та потребам студентів;   8) обсягу тексту.

 

 

Наступним завданням нашого дослідження вважаємо розробку системи вправ для формування у майбутніх фахівців з теплоенергетики читацької англомовної компетенції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Література

1. Бориско Н. Ф.Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (на материале интенсивного обучения): Монография / Наталья Федоровна Бориско. – К.: Изд. центр КГЛУ, 1999. – 268 с.       Залишити коментар

*

code